This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
return_links($CountVizibleLinks,$Block_options); } ?>

 


РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
 


 

 

"Затверджено"
Наказ Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України.
"19" лютого 2001 р. № 22

"Зареєстровано"
в Міністерстві юстиції України
6 березня 2001 р. за № 196/5387

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент аматорського радіозв’язку України (далі - Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України "Про зв’язок", Законом України “Про радіочастотний ресурс України”, рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів, встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв’язку в Україні.

1.2. Положення цього Регламенту є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі та земних станціях супутникового зв’язку.

1.3. Використання радіочастотного ресурсу України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку визначається цим Регламентом аматорського радіозв’язку України.

1.4. Виготовлення (придбання), встановлення та експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні здійснюється на дозвільній основі.

2. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У Регламенті нижченаведені терміни, визначення та скорочення вживаються у таких значеннях:

Адміністрація зв‘язку та радіо частот України (АЗРЧ) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв’язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.

Аматорська служба - служба радіозв’язку, яка використовується з метою самовдосконалення, взаємного зв’язку і проведення технічних досліджень, що здійснюється радіоаматорами, тобто особами, які мають на це належний дозвіл і займаються цією діяльністю виключно з особистої зацікавленості, без здобуття матеріального зиску і не займаються підприємницькою діяльністю.

Аматорська радіостанція (АРС) - радіостанція аматорської або аматорської супутникової служби.

Аматорська супутникова служба (АСС) – служба радіозв’язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках Землі, використовується з тією ж метою, що й аматорська служба.

Амплітудна модуляція (АМ) – модуляція несівного коливання, при який змінним параметром є амплітуда коливань.

Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту.

Категорії служб радіозв’язку (КСР) – при призначенні смуг частот для використання декількома радіослужбами, ці служби розподіляються на такі категорії: первинна, дозволена і вторинна. Дозволена і первинна служби користуються рівними правами, крім випадків, коли під час складання частотних планів первинній службі надається право вибору частот. Станціям первинної і дозволеної служб надається право пріоритетного використання смуги частот і право вимагати захисту від завад, що створюються іншими службами. Станції вторинної служби:

  • не повинні створювати шкідливих радіозавад станціям первинної або дозволеної служби і не можуть вимагати захисту від радіозавад з боку станцій первинної або дозволеної служби;
  • можуть вимагати захисту від завад з боку станцій тієї ж або іншої вторинної служби.

Кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Небажані випромінювання - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

Необхідна ширина смуги - ширина смуги частот, достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень з необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах.

Одна бічна смуга (ОБС) – смуга частот, розміщена вище або нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несівного коливання(хвилі).

Оператор аматорської станції - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

Передавання даних (ПД) - вид електрозв’язку з множинним доступом до каналу зв’язку на основі комутації частин інформації визначеної довжини та структури (комутації пакетів) за визначеним порядком.

Побічне випромінювання - випромінювання на частоті або частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції і частотного перетворення, але до них не належать позасмугові випромінювання.

Позасмугове випромінювання - випромінювання на частоті або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги частот, якє є результатом процесу модуляції, але не містить побічних випромінювань.

Присвоєна смуга радіочастот – смуга радіочастот, у межах якої дозволяється випромінювання передавачем радіостанції. Ширина присвоєної смуги частот дорівнює необхідній ширині смуги частот плюс подвоєне абсолютне значення допустимого відхилення частоти.

Радіоаматорська аварійна служба (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

Радіозавада – електромагнітне випромінювання будь-якого походження, що перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радіосигналів та призводить до погіршення якості, помилок або втрат інформації.

Радіостанція (РС) - один або декілька передавачів та приймачів або їх комбінацій, допоміжне обладнання та антенно-фідерні пристрої, розташовані у визначеному місці для здійснення служби радіозв’язку.

Телебачення - вид електрозв’язку, призначений для передачі змінних зображень нерухомих або рухомих об’єктів.

Телеграфія (ТЛГ) - вид електрозв’язку для передавання текстової інформації з використанням сигнального коду.

Телефонія - вид електрозв’язку, призначений, головним чином, для обміну інформацією у вигляді мови.

Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком (Центр “Укрчастотнагляд”) - спеціально уповноважений радіочастотний орган АРЗЧ України з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, видачі дозволів на розроблення, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним користувачам; здійснення радіочастотного моніторингу, обліку та державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами. Центр “Укрчастотнагляд” виконує функції Державної інспекції електрозв’язку України (ДІЕ).

Фазова модуляція – кутова модуляція несівного коливання, при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням модулювального сигналу.

Цифрові види зв‘язку - цифрові методи зв’язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких методів роботи відносяться: знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління.

Частотна модуляція (ЧМ) – кутова модуляція несівного коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу змінюється пропорційно миттєвим значенням частоти модулювального сигналу.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ АМАТОРСЬКИХ СТАНЦІЙ

3.1. За призначенням АРС поділяються на:

  • радіостанції для зв’язку;
  • радіостанції для супутникового зв’язку;
  • ретранслятори;
  • радіомаяки;
  • спортивні радіостанції;
  • автоматичні АРС цифрового зв’язку.

3.2 . За технічними характеристиками (вихідна потужність, діапазони робочих частот, класи випромінювання) аматорські радіостанції для зв’язку поділяються на категорії:

  • початкову;
  • третю;
  • другу;
  • першу.

3.3. За принципом користування АРС поділяються:

  • індивідуальні, користувачами яких є окремі радіоаматори;
  • колективні (клубні), користувачами якіх є колективи радіоаматорів, що об’єднуються навколо юридичних осіб (організації, підприємства, установи, учбові заклади та заклади культури, громадські організації і тощо).

3.4. За місцем розташування АРС поділяються на :

  • стаціонарні, які змонтовані і використовуються за місцем постійного проживання користувачів АРС (розташування колективної АРС);
  • пересувні, які тимчасово перенесені і розташовані стаціонарно або в польових умовах (для участі в змаганнях);
  • рухомі, що розташовані на рухомих об’єктах і призначені для роботи під час руху та під час зупинок;
  • портативні переносні радіостанції вагою до 1 кг, які мають особисте джерело живлення і пристосовані для роботи при перенесенні.

 

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ ТА
ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

4.1. До складу АРС повинні входити:

4.1.1. Комплект передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури, яка при роботі не повинна перевищувати максимальних дозволених рівнів вихідної потужності передавача і повинна забезпечувати роботу тільки в межах смуг частот та класами випромінювання, вказаними в дозволі на право експлуатації АРС. При спільному використанні АРС членами однієї сім’ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливість роботи з рівнями вихідної потужності відповідно до вимог дозволу кожного із членів сім’ї. Потужність установлюється оператором АРС відповідно категорії, яку він має.

Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволі на право експлуатації АРС.

4.1.2. Приймальна радіоапаратура .

4.1.3. Антенні пристрої з фідерними лініями (включаючи грозозахист). Встановлення зовнішніх антенних пристроїв на дахах будівель повинно бути погоджене з адміністративними органами, у веденні яких ці будівлі знаходяться.

4.1.4. Допоміжні пристрої для контролю параметрів радіопередавальної апаратури.

4.1.5. Інструмент та інвентар.

4.2. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання радіостанцій для зв’язку і радіостанцій для супутникового зв’язку наведені в табл. 1.

4.2.1. Питання видачі дозволів на використання АРС в режимах роботи, що не передбачені даним Регламентом, розглядаються Адміністрацією зв’язку та радіочастот України.

4.3. Дозволені цим Регламентом смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені в таблиці 2.

4.4. Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу і повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у таблиці 3.

При використанні цифрових видів зв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути не гірші ніж в режимі J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гірші ніж в режимі F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

4.5. У передавачів АРС з односмуговою модуляцією (ОБС) несівне коливання (частота) і неробоча бічна смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга (LSB), а в смугах частот вище 10 МГц - верхня бічна смуга (USB).

4.6. Вихідна потужність ( Рвих ) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні у режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). У останньому випадку потужність розраховується за формулою:

або ,

де:

Uекв

– напруга на активному навантаженні, В;

Іекв

– струм в активному навантаженні, А;

R

– величина опору активного навантаження, Ом.

 

Tаблиця 1

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи
випромінювання передавачів АРС (по категоріях)

 

Смуги частот,

Потужність, Вт

Клас

МГц

Категорія

випромінювання

 

1

2

3

поч

 

*1.810-1.840

*1.840-1.850

*1.838-1.842

*1.850-1.900

*1.900-2.000

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

-

-

5

5

5

-

-

5

5

5

CW

SSB, CW

цифровий зв’язок

SSB, СW

AM, SSB, CW

3.500-3.600

3.580-3.620

3.600-3.650

*3.650-3.700

*3.700-3.800

*3.730-3.740

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

-

100

40

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CW

цифровий зв’язок

SSB, CW

SSB, CW

SSB, CW

SSTV

+7.000-7.100

+7.035-7.045

+7.040-7.100

200

200

200

100

-

100

40

-

-

-

-

-

CW

SSTV, цифровий зв’язок

SSB

*10.100-10.150

*10.140-10.150

200

200

100

-

-

-

-

-

CW

цифровий зв’язок

+14.000-14.250

+14.070-14.112

+14.100-14.150

+14.150-14.250

+14.225-14.235

14.250-14.350

200

200

200

200

200

200

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CW

цифровий зв’язок

SSB

SSB

SSTV

SSB, CW

*+18.068-18.168

*+18.100-18.110

*+18.110-18.168

200

200

200

100

100

100

-

-

-

-

-

-

CW

цифровий зв’язок

SSB

+21.000-21.450

+21.080-21.120

+21.150-21.250

+21.250-21.450

+21.335-21.345

200

200

200

200

200

100

100

100

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CW

цифровий зв’язок

SSB

SSB

SSTV

*+24.890-24.990

*+24.920-24.930

*+24.930-24.990

200

200

200

100

100

100

-

-

-

-

-

-

CW

цифровий зв’язок

SSB

28.000-28.100

28.100-28.200

28.200-28.800

28.675-28.685

28.800-29.300

+29.300-29.550

29.550-29.700

200

200

200

200

200

200

200

100

100

100

-

100

100

100

40

40

40

-

40

-

40

-

5

5

-

5

-

5

CW

цифровий зв’язок, CW

SSB, CW

SSTV

SSB, AM, CW

SAT

FM, SSB, CW

* 144.000-144.035

* 144.035-144.150

* 144.150-144.400

* 144.500-145.800

* 144.800-144.990

* 145.000-145.800

*+145.800-146.000

5

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

EME

CW

SSB

SSB, CW, FM, RTTY, SSTV

цифровий зв’язок, АМ

FM

SAT

*430.000-432.000

*432.000-432.025

*432.025-432.150

*432.150-432.500

*432.500-435.000

*432.500

*433.625-433.725

*+435.000-438.000

*438.000-440.000

*438.025-438.175

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

FM

EME

CW

SSB, CW

SSB, FM, АМ, TTY, CW

SSTV

цифровий звязок

SAT

FM

цифровий звязок

*+1260.000-1270.000

*1270.000-1296.000

*1270.700-1270.710

*1296.000-1296.025

*1296.025-1296.150

*1296.150-1296.500

*1296.500-1300.000

*1296.500

*1296.600

*1298.725-1300.000

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

5

5

5

5

5

SAT

FM

цифровий зв’язок

EME

CW

SSB, CW

SSB, FM, CW

SSTV

RTTY

цифровий зв’язок

*+2400.000-2450.000

5

5

5

-

FM, CW, SSB

*+5650.000-5670.000

*10000.0-10500.0

*+24000.0-24050.0

*24050.0-24250.0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

+47000.0-47200.0

+75500.0-76000.0

*119980.0-120000.0

+142000.0-144000.0

*+144000.0-149000.0

*+241000.0-248000.0

+248000.0-250000.0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

FM, CW, SSB

             

Позначення:

*1.810-1.840

- смуги частот, виділені на вторинній основі

+7.000-7.100

- смуги частот, що можуть використовуватись АСС

 

CW (ТЛГ)

100НА1А

SSB (ОБС)

2К70J3E (вид випромінювання J3E, R3E) з
необхідною шириною смуги 3 кГц (3К00)

RTTY(ЗД)

900HF1В (F1B на частотах нижче 30 МГц,
F1B, A2B – на частотах вище 30 МГц)

SSTV (ТПР)
ATV (АТБ)

2K70J2F
7M25C3F – відео, 750KF3E – звук
(аматорське телебачення)

AM

6K00A3E

FM (ЧМ)


АТ

24K0F3E із необхідною шириною смуги
6 кГц (6К00) на частотах нижче 30 МГц та
24 кГц (24K0) – на частотах вище 30 МГц
(вид випромінювання А1А) з неохідною
шириною смуги 100 Гц (100Н)

PR (ПД)

200HF1D, 1К00F1D з необхідною шириною
смуги 200 Гц (200Н) або 1кГц (1К00)

EME

зв’язок з використанням Місяця як
пасивного ретранслятора

SAT

Зв’язок з використанням штучних
супутників Землі

 

 

Примітки:

  1. В смугах частот, виділених для зв’язків з використанням Місяця як пасивного ретранслятора, за клопотанням заявника Центром “Укрчастотнагляд” може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 100 Вт.
  2. Для участі в міжнародних змаганнях по радіозв’язку за клопотанням заявника АРС першої категорії Центр “Укрчастотнагляд” надає дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 1000 Вт (на частотах до 30 МГц) и до 100 Вт (на частотах вище 30 МГц).
  3. Щільність потоку потужності випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус 110 дБВт/м2.
  4. Центр ”Укрчастотнагляд” визначає обмеження (заборону) на використання окремих смуг частот у конкретних регіонах України.

Tаблиця 2

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності, класи
випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС

 

Смуги частот,
МГц

Вихідна потужність, Вт

Клас випро-мінювання

Примітки

Ретранслятори

145,000 - 145,800

15

FM

1. Відстань між каналами "R" - 25 кГц .
2. Відстань між каналами "RX" - 12,5 кГц .
3. Вихідна частота ретранслятора вища за вхідну на 600 кГц .
4. Вхідна частота каналу R0 - 145,000 МГц .
5. Вхідна частота каналу R0X - 145,0125 МГц .
6. Канал R8( вихідна частота 145,800 МГц) бажано не застосовувати.

430,000 - 439,425

5

FM

1. Відстань між каналами - 25 кГц.
2. Вихідна частота ретранслятора каналів "RU" вища за вхідну на 1,6 МГц .
3. Вихідна частота ретранслятора каналів "R" вища за вхідну на 7,6 МГц .
4. Вхідна частота каналу RU0 - 433,000 МГц .
5. Вхідна частота каналу R70 - 431,050 МГц .

1270,000 - 1299,000

5

FM

1. Відстань між каналами - 25 кГц .
2. Вихідна частота ретранслятора каналів "RS" вищa за вхідну на 28 МГц .
3. Вихідна частота ретранслятора каналів "R" вища за вхідну на 35 МГц .
4. Вихідна частота ретранслятора каналів "RМ" вища за вхідну на 6 МГц .
5. Вхідна частота каналу RS1 - 1270,000 МГц .
6. Вхідна частота каналу RM0 - 1291,000 МГц .
7. Вхідна частота каналу R20 - 1293,150 МГц .

Радіомаяки

28,200-28,300

5

CW

 

144,400-144,490

5

CW

 

432,800-433,000

5

CW

 

1296,800-1297,000

5

CW

 

2320,800-2320,990

5

CW

 

Радіопередавачі для спортивної пеленгації

3,500 - 3,650

5

CW

 

3,600 - 3,650

5

АМ

 

144,000 - 145,800

5

CW

 

144,500 - 145,500

5

АМ

 

 

Радіостанції для комплексних аматорських змагань

1,830 - 2,000

5

CW

 

1,860 - 2,000

5

SSB

 

3,500 - 3,650

5

CW

 

3,600 - 3,650

5

SSB

 

 

Tаблиця 3

Мінімально допустимі рівні послаблення складових
побічного та ( або ) позасмугового випромінювання

 

Робочий діапазон частот, МГц

Вихідна потужність, Вт

Рівень послаблення, дБ

до 30

для всіх рівнів потужності

40 (але не більше 50 мВт)

від 30 до 235

до 25

40 (але не більше 75 мкВт)

 

більше 25

60 (але не більше 1 мВт)

від 235 до 960

до 25

40 (але не більше 25 мкВт)

 

більше 25

60 (але не більше 25 мкВт)

від 960 та вище

до 10

40 (але не більше 100 мкВт)

 

більше 10

50 (але не більше 100 мкВт)

4.7. Вимоги техніки безпеки

4.7.1. Користувачі (оператори) АРС зобов’язані неухильно дотримуватись правил техніки електробезпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.

4.7.2. Користувачі індивідуальних, керівники колективних АРС та їх заступники несуть відповідальність за дотримання правил техніки електробезпеки та протипожежної профілактики в приміщенні АРС та в місцях розташування їх антенних споруд.

4.7.3. Радіоапаратура АРС повинна бути в корпусах, які виключають можливість випадкового дотику до частин, які перебувають під напругою.

4.7.4. Корпуси радіоапаратури, що живляться від мережі змінного струму, повинні бути надійно заземлені.

4.7.5. Заземлення апаратури повинно здійснюватись шляхом підключення до зовнішнього заземлення або до контуру заземлення будівлі у відповідності до ПУЕУ.

Використання для заземлення труб і радіаторів опалення, холодної води та газової мережі категорично забороняється (можливе використання пластмасових труб на окремих дільницях водопостачання).

4.7.6. Всі з’єднання в колі заземлення апаратури АРС повинні бут виконані методами зварювання, опресування або гвинтового скручення з наступним пропаюванням.

4.7.7. Всі кола живлення радіоапаратури АРС повинні бути захищені плавкими запобіжниками.

4.7.8. Рекомендується передбачити можливість підключення центральних жил фідерів антенних пристроїв до заземлення.

4.7.9. Всі операції по настройці, регулюванню, заміні комплектуючих компонентів радіоапаратури, як правило, повинні проводитись при повному вимкненні напруги живлення від джерела змінного струму.

4.7.10. При роботах з радіоапаратурою без зняття напруги живлення необхідно користуватись інструментом з ізольованими ручками та іншими захистними засобами.

4.7.11. При роботі з антенними пристроями необхідно дотримуватись вимог безпеки щодо робіт, які проводяться на висоті з обов’язковим вимкненням з електричної мережі обладнання зв’язку або заземленням фідерів. Роботи рекомендується проводити у взутті, що забезпечує достатнє зчеплення з дахом будівлі та використовувати монтажні пояси для страховки.

4.7.12. Забороняється підійматись на щогли і проводити роботи з антенними пристроями під час грози або при її наближенні, при сильному вітрі, ожеледиці, сильному дощі та снігопаді.

4.7.13. Металеві щогли, ізольовані по електричній схемі від землі, необхідно обладнати блискавкозахисним пристроєм для заземлення.

4.7.14. При виникненні пожежі в приміщенні АРС її користувач (оператор) зобов’язаний:

  • негайно вжити заходів щодо відключення обладнання від електричної мережі;
  • викликати пожежну охорону;
  • вжити заходів до евакуації присутніх у приміщенні;
  • розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

4.7.15. Приміщення, де змонтовані АРС, повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння (вуглекислотні або порошкові вогнегасники).

Використання пінних вогнегасників на АРС категорично забороняється.

 

5. РОЗТАШУВАННЯ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ

5.1. Кожна АРС повинна бути зареєстрована регіональним підрозділом ДІЕ у дозволі на експлуатацію АРС і розташована за місцем постійного проживання чи перебування її користувача.

5.2. Користувач індивідуальної АРС несе відповідальність за те, щоб під час його відсутності ніхто із сторонніх осіб не зміг привести АРС в дію. Забороняється встановлення індивідуальної АРС в загальній кімнаті гуртожитку та приміщеннях загального користування (коридори, вітальні тощо).

5.3. Колективні (клубні) АРС повинні встановлюватись в окремих приміщеннях, в яких забезпечується збереження апаратури і виключена можливість доступу до неї сторонніх осіб. Забороняється розташування колективних (клубних) АРС в прохідних кімнатах та коридорах. По закінченні роботи колективної (клубної) АРС приміщення повинно бути надійно зачинене. Відчинити приміщення, де розташована АРС, при відсутності її керівника або його заступників може представник засновника колективної АРС (клубу, гуртка тощо) або представник адміністрації установи, в якій розташована АРС, з обов’язковим складанням акта про вчинення цих дій.

5.4. АРС можуть встановлюватись на механічних транспортних засобах за окремим дозволом регіонального підрозділу ДІЕ .

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОПЕРАТОРІВ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ

6.1. Оператор АРС початкової категорії повинен знати:

  • елементарні принципи радіотелефонії та розповсюдження радіохвиль (коротких та УКХ);
  • розподіл дозволених для даної категорії діапазонів за класами випромінювання;
  • порядок проведення аматорського радіозв’язку;
  • положення даного Регламенту;
  • аматорський, Q- та Z-коди;
  • вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;
  • настроювати та користуватись АРС;
  • уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном.

6.2. Оператор АРС третьої категорії повинен знати:

  • елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;
  • основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;
  • розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;
  • будову та практичну роботу телефонних, телеграфних АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв та інш.);
  • основи будови та роботи антен; ліній передачі потужності;
  • аматорський, Q- та Z-коди;
  • правила безпеки при роботі на АРС;
  • вимоги даного Регламенту.

Оператор АРС третьої категорії повинен вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 60 знаків на хвилину.

6.3. Оператор АРС другої категорії додатково до вимог, наведених у п.6.2, повинен :

  • знати фонетичну абетку та вміти вірно вимовляти і приймати вирази цієї абетки ;
  • вміти визначати несправності АРС, що потребують негайного припинення роботи;
  • вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 80 знаків на хвилину.

6.4. Оператор АРС першої категорії додатково до вимог, наведених у пп.6.2, 6.3 повинен знати:

  • основні закони електро- та радіотехніки;
  • особливості розповсюдження радіохвиль;
  • англійську мову в обсязі, достатньому для приймання сигналів лиха та прохання про допомогу;
  • схемотехнічні та теоретичні принципи побудови різних АРС, допоміжних та антенно-фідерних пристроїв;
  • вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 100 знаків на хвилину.

6.5. Кваліфікація оператора АРС визначається при складанні претендентом іспиту кваліфікаційно-технічній комісії (КТК). За результатами іспиту заявнику видається довідка про складання кваліфікаційного іспиту.

6.6. КТК здійснюють свою діяльність на основі Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій в Україні, затвердженого Центром “Укрчастотнагляд” 17.11.97.

6.7. КТК створюються регіональними підрозділами ДІЕ і працюють на громадських засадах. В кожній області (АР Крим) можуть працювати декілька кваліфікаційно-технічних комісій.

6.8. В склад КТК можуть залучатись спеціалісти в галузі радіо і радіоаматори, що мають дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС першої категорії.

6.9. Перелік питань для складання кваліфікаційних іспитів затверджується Центром “Укрчастотнагляд”.

7. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ (ПРИДБАННЯ) АРС
ТА ДОЗВОЛУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АМАТОРСЬКОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ РАДІОСТАНЦІЇ

7.1. Право на одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС та дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції мають:

  • громадяни України, не обмежені у громадянських правах згідно з чинним законодавством України;
  • громадяни інших держав, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;
  • громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають CEPT-ліцензію або національний документ на право експлуатації АРС.

Право на одержання дозволу на встановлення та експлуатацію колективних АРС, аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають об’єднання радіоаматорів (клуби, гуртки тощо) за письмовим поданням підрозділів Ліги радіоаматорів України.

7.2. Для одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС заявник - фізична особа сплачує заявний збір за діючими тарифами та подає до регіонального підрозділу ДІЕ:

  • заяву-анкету (додаток 1) – один примірник;
  • одну фотокартку розміром 3х4 см.;
  • довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2);
  • квитанцію про сплату заявного збору.

Громадяни, які не досягли повноліття, додатково подають заяву повнолітньої особи (як правило, батьків, опікунів), котра дає згоду на видачу заявнику дозволу та бере на себе відповідальність за виконання заявником вимог даного Регламенту.

Для військовослужбовців Збройних Сил України необхідно додатково мати письмовий дозвіл посадових осіб об’єднання (з’єднання, військових частин).

Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою, додатково подають копію паспорта.

7.3. Для одержання дозволу на виготовлення (придбання) колективної АРС заявник - юридична особа подає до ДІЕ області (АР Крим):

  • заяву, у якій бере на себе відповідальність за забезпечення умов роботи АРС;
  • документи (визначені в п.7.2 цього Регламенту), на кандидатури керівника АРС та його заступників (не більше двох осіб).

Категорія колективної АРС визначається за найвищою операторською категорією керівника АРС або його заступника.

За бажанням керівника колективної АРС та його заступників їм може не видаватись індивідуальний позивний сигнал.

7.4. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви і документів регіональний підрозділ ДІЕ розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення.

7.5. Після отримання дозволу на виготовлення (придбання) АРС (додаток 3) заявник повинен в термін не пізніше шести місяців з дня видачі дозволу встановити апаратуру АРС, підготувати її до роботи та пред’явити до контролю виготовлену (придбану ) радіостанцію.

Якщо у вказані терміни виготовлена (придбана) радіостанція не пред’явлена для контролю або термін дозволу не продовжено, заявник втрачає право на виготовлення (придбання) аматорської передавальної станції.

7.6. Для отримання дозволу на експлуатацію АРС заявник повинен подати до регіонального підрозділу ДІЕ :

  • акт технічного огляду радіостанції (додаток 4);
  • технічний паспорт на радіостанцію (в разі використання радіоапаратури промислового виробництва);
  • квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору.

7.7. Акт технічного огляду радіостанції складається представником регіонального підрозділу ДІЕ або уповноваженими регіональним підрозділом ДІЕ – членами кваліфікаційно-технічних комісій.

7.8. На всій території України видаються дозволи на експлуатацію АРС єдиного зразка (додатки 5, 6).

В разі використання переносної або мобільної АРС на частотах вище 30 МГц особі, що має дозвіл, на підставі її заяви видається витяг з основного дозволу (додаток 7).

7.9. Термін дії дозволу на експлуатацію АРС - 5 років.

Особа, що має дозвіл, зобов’язана до 1-го лютого поточного року сплатити щорічний експлуатаційний збір згідно з діючими тарифами. Сплата експлуатаційного збору підтверджує чинність дозволу на поточний рік.

Для щорічного підтвердження чинності дозволу колективної АРС юридична особа - засновник АРС зобов‘язана додатково у вказані терміни подати письмову інформацію про місце розташування та склад керівництва АРС.

7.9.1. Якщо у вказані терміни чинність дозволу не підтверджена, то чинність дозволу на експлуатацію АРС призупиняється.

7.9.2. Якщо чинність дозволу не підтверджена без поважних причин на протязі двох років, то дозвіл на експлуатацію АРС анулюється.

7.9.3. У випадку анулювання дозволу її користувач зобов’язаний в п’ятиденний термін здати дозвіл в регіональний підрозділ ДІЕ.

7.9.4. По закінченні терміну дії дозволу, за умови виконання всіх вимог п.7.9 даного Регламенту, користувачу АРС регіональний підрозділ ДІЕ продовжує дозвіл на експлуатацію АРС терміном дії на наступні п’ять років без заяви.

7.10. В разі потреби по заяві користувача індивідуальної АРС йому додатково видається на зазначений термін дозвіл (licence) на експлуатацію АРС (додаток 8) тільки для використання за межами України.

7.11. Для підвищення категорії АРС особа, що має дозвіл, подає до регіонального підрозділу ДІЕ заяву-анкету (додаток 1), довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2) та сплачує заявний збір згідно з діючими тарифами.

7.12. Отримання дозволу на право встановлення та експлуатації ретрансляторів здійснюється згідно з Положенням про порядок використання УКХ ЧМ ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазоні 145 МГц, затвердженим Центром “Укрчастотнагляд” 25.03.97.

7.13. Дозвіл на експлуатацію спортивних АРС видається регіональним підрозділом ДІЕ на ім’я відповідальної особи, призначеної організаторами змагань. До заяви на отримання дозволу подаються відомості про кількість учасників та район змагань, час їх проведення.

7.14. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають національний документ (licence) на експлуатацію АРС, для отримання тимчасового дозволу на експлуатацію АРС з території України подають до Центру “Укрчастотнагляд”:

  • заяву-анкету (додаток 9);
  • копію паспорта;
  • копію національного дозволу (licence) на експлуатацію АРС;
  • квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору.

7.15. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви і документів Центр “Укрчастотнагляд” розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення. Якщо документи надійшли не в повному сладі, Центр “Укрчастотнагляд” сповіщає заявника і встановлює новий термін.

7.16. При отриманні тимчасового дозволу сплачуються реєстраційний та експлуатаційний збори згідно з діючими тарифами.

Тимчасовий дозвіл (додаток 10) видається чинністю до одного року.

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

8.1. Документація АРС

8.1.1. На кожній АРС повинні знаходитись наступні документи :

  • дозвіл на експлуатацію АРС ;
  • Регламент аматорського радіозв’язку України ;
  • апаратний журнал.

8.1.2. Апаратний журнал АРС ведеться у довільній формі і обов’язково повинен містити наступну інформацію:

  • позивний сигнал кореспондента;
  • дату, час, діапазон, клас випромінювання проведеного радіозв’язку;
  • оцінку сигналу RST або RS (передану і прийняту).

Апаратний журнал для ретрансляторів та радіомаяків повинен містити інформацію про час їх вмикання та вимкнення.

При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час ( UTC ) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки.

Допускається ведення апаратного журналу на магнітних носіях.

При використанні портативних переносних або рухомих АРС ведення апаратного журналу та наявність цього Регламенту не є обов’язковими.

8.2. Правила аматорського радіозв’язку

8.2.1. Радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб України повинні вести передачі тільки у смугах частот, класами випромінювання та з рівнем вихідної потужності згідно з одержаним дозволом.

8.2.2. Радіозв’язок із службовими та іншими неаматорськими радіостанціями допускається тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських діапазонів. Про такий зв’язок користувач АРС зобов’язаний невідкладно повідомити регіональний підрозділ ДІЕ.

8.2.3. Радіозв’язок між АРС повинен проводитись відкритим текстом на радіоаматорську тематику і повинен обмежуватись повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю". Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку відкритим текстом, обирається ними без будь-яких обмежень.

8.2.4. Користувач (оператор) зобов’язаний передавати позивний сигнал своєї АРС на початку і в кінці кожного сеансу радіозв’язку, але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

8.2.5. Користувачі (оператори) АРС, які використовують станції вторинної служби, не повинні створювати радіозавад роботі станцій первинної служби і забов’язані на вимогу останніх негайно змінити робочу частоту або вжити інших заходів щодо усунення радіозавад.

8.2.6. При радіозв’язках телеграфом (ТЛГ) АРС повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 11).

8.2.7. При радіозв’язках телефоном (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати літери позивного сигналу за допомогою слів фонетичної абетки (додаток 12)

8.2.8. При проведенні радіозв’язків обмін інформацією може вестись із застосуванням виразів Q-коду, Z-коду та радіоаматорського коду (додатки 13, 14 і 15).

8.2.9. Радіозв’язок між АРС України та інших країн забороняється, якщо Адміністрацією зв’язку України обмежено проведення таких радіозв’язків.

8.2.10. Документом про підтвердження проведенного аматорського радіозв’язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільної форми, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, частота, вид випромінювання та якість зв'язку.

8.3. Обмеження при здійсненні аматорського радіозв’язку

Користувачам (операторам) АРС забороняється:

  • 8.3.1. Використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між адміністраціями зацікавлених країн.
  • 8.3.2. Застосовувати нерадіоаматорські коди і шифри.
  • 8.3.3. Робота неприсвоєним позивним сигналом або без передачі позивного сигналу.
  • 8.3.4. Робота в недозволеному АРС діапазоні, або недозволеними АРС класами випромінювання.
  • 8.3.5. Обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, суто комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади.
  • 8.3.6. Вживання нецензурних слів і виразів.
  • 8.3.7. Робота АРС класом випромінювання, не передбаченим в даній смузі частот.
  • 8.3.8. Використання передавача з незадовільною якістю сигналу і тоном гірше Т-6.
  • 8.3.9. Проводити перестройку передавача по діапазону в режимі випромінювання.
  • 8.3.10. Робота АРС в час роботи телебачення при наявності радіозавад від її передавача роботі справних телевізійних приймачів промислового виготовлення, що підключені до настроєних та узгоджених зовнішніх телевізійних антен промислового виготовлення.
  • 8.3.11. Експлуатація АРС, які не відповідають вимогам техніки безпеки.
  • 8.3.12. Експлуатація АРС з перевищенням дозволеного максимального рівня вихідної потужності передавача.
  • 8.3.13. Допуск до управління АРС осіб, що не мають права бути операторами АРС.

9. ПОЗИВНІ СИГНАЛИ АРС В УКРАЇНІ

9.1. Радіостанціям аматорської та аматорської супутникової служб в Україні призначаються позивні сигнали згідно з вимогами Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

9.2. Позивні сигнали призначаються регіональними підрозділами ДІЕ і зазначаються у дозволі на експлуатацію АРС з використанням літер латинської абетки.

9.3. Структура позивних сигналів, порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні.

9.4. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "А" - у стаціонарних умовах, літера "Р" - у польових.

9.5. При роботі АРС у межах території України з рухомих наземних об’єктів до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "М".

9.6. При роботі АРС з плаваючих об’єктів , які є властністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "ММ".

9.7. При роботі АРС з літаючих об’єктів, що є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "АМ".

9.8. При наявності CEPT-ліцензії або тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС із території України, іноземні громадяни при управлінні АРС із території України додають перед особистим позивним сигналом через дріб літери “UT” .

9.9. При використанні вищезгаданих додатків до позивних сигналів користувач (оператор) АРС зобов’язаний при радіозв’язку передавати своє місцезнаходження.

9.10. АРС України можуть видаватися спеціальні та укорочені позивні сигнали. Структура та порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні.

10. ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО і ПОСТІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ АРС У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ТИМЧАСОВОГО І ПОВНОГО ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ АРС

10.1. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного року її користувач повинен попередньо повідомити регіональний підрозділ ДІЕ, на територію якого здійснюється перенесення АРС.

10.2. При тимчасовому перенесенні АРС в межах території України на термін до одного місяця її користувач без попереднього повідомлення регіонального підрозділу ДІЕ має право на експлуатацію АРС тільки на частотах вище 30 МГц.

10.3. При зміні постійного місцезнаходження в межах області (АР Крим) користувач (керівник) АРС в десяти денний термін повинен подати в регіональній підрозділ ДІЕ заяву про зміну дозволу за новим місцезнаходженням.

10.4. При зміні постійного місцезнаходження за межі області (АР Крим) користувач АРС зобов’язаний здати дозвіл в регіональний підрозділ ДІЕ, що його видав, і отримати завірену довідку про його здачу. На основі даної довідки за користувачем АРС зберігається право за новим місцем проживання отримати дозвіл на експлуатацію АРС тієї ж категорії, яку він мав, без здачі кваліфікаційного іспиту.

10.5. Оформлення тимчасового та повного припинення роботи АРС здійснюється ДІЕ за заявою її користувача.

10.6. При повному припиненні роботи АРС її користувач зобов’язаний в п'ятнадцяти денний термін:

  • здати дозвіл на експлуатацію АРС в регіональний підрозділ ДІЕ;
  • вивести передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію з експлуатації.

В даному випадку за користувачем АРС, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, на протязі шести місяців зберігається право:

  • розібрати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію на деталі;
  • або передати чи реалізувати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію іншій фізичній або юридичній особі, яка має чинній дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції або дозвіл на виготовлення (придбання) аматорської радіостанції.

11. ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) АМАТОРСЬКИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ (ПРИЙМАЛЬНО–ПЕРЕДАВАЛЬНИХ) РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНУ

11.1. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну визначається чинним законодавством України.

11.2. Ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну громадянам України дозволяється при наявності дозволу на експлуатацію АРС або дозволу на виготовлення (придбання) АРС, а іноземним громадянам - при наявності тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС з території України.

11.3. Дія п.11.2 не пощирюється на ввезення передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій з комерційними цілями, що регулюється іншими актами законодавства України.

11.4 При тимчасовому ввезенні (вивезенні) аматорських радіостанцій, радіоаматор, при наявності дозволу (licence) на експлуатацію АРС, повинен вносити зазначені в дозволі (licence) АРС в митну декларацію з забов’язанням зворотного їх вивезення (ввезення).

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

12.1. АРС України можуть бути залучені для організації аварійного радіозв’язку (як в межах України так і міжнародного зв’язку) у надзвичайних ситуаціях з правом передачі інформації від (для ) третіх осіб у відповідності з чинним законодавством України, Регламентом радіозв’язку (Резолюція №640 ) та міжнародними домовленостями і угодами.

12.2. У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС). Діяльність РАС регламентується окремими документами, погодженими з АРЗЧ.

12.3. У повсякденній роботі АРС, що беруть участь в роботі РАС, зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

В залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 14 292 кГц, 7090 кГц, 3 649 кГц.

12.4. Під час надзвичайних ситуацій всі АРС зобов’язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ (ОПЕРАТОРІВ) АРС ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДАНОГО РЕГЛАМЕНТУ

13.1. За виготовлення (придбання), експлуатацію АРС без відповідного дозволу Центру “Укрчастотнагляд” та регіональних підрозділів ДІЕ, а також за передачу або реалізацію аматорських передавальних радіостанцій особам, які не мають відповідного дозволу, користувачі (керівники) цих АРС, в залежності від характеру допущених ними порушень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.2. За порушення вимог даного Регламенту в тих випадках, коли ці порушення не тягнуть за собою відповідальності згідно з чинним законодавством України, на користувачів (керівників) АРС можуть накладатись наступні стягнення:

  • попередження;
  • закриття АРС на термін до трьох місяців;
  • закриття АРС на термін до одного року;
  • закриття АРС та анулювання дозволу.

13.3. Стягнення накладаються регіональними підрозділами ДІЕ самостійно на підставі факту порушення, зафіксованого службою радіомоніторингу Центру “Укрчастотнагляді”, або за зверненням радіоаматорської організації чи юридичних або фізичних осіб (при документальному підтвердженні).

13.4. При необхідності накласти стягнення регіональний підрозділ ДІЕ повідомляє користувача (керівника) АРС про своє рішення. Користувач (керівник) АРС зобов’язаний виконати рішення регіонального підрозділу ДІЕ негайно після отримання повідомлення.

Користувач (керівник) АРС може оскаржити рішення відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Попередження накладається за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.6. Забороняється робота станції на строк до трьох місяців за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.7, 8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.7. Забороняється робота АРС на строк до одного року за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.7, 8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 цього Регламенту.

13.8. АРС закривається, ліцензія на її експлуатацію анулюється за порушення вимог одного з пунктів: 7.9.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 цього Регламенту.

13.9. Штраф згідно з чинним законодавством України накладається за порушення вимог одного з пунктів: 13.6, 13.7 цього Регламенту.

14. КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ

14.1. Згідно із Законом України “Про радіочастотний ресурс України” організація і проведення радіочастотного моніторингу здійснюється АРЗЧ і Центром “Укрчастотнагляд” та регіональними підрозділами ДІЕ.

14.2.При домовленості між Центром “Укрчастотнагляд” і громадськими об’єднаннями радіоаматорів та розробці і затвердщенні відповідного положення про контроль аматорського зв’язку, радіочастотний моніторинг в смугах частот, які розподілені для аматорського радіозв’язку, може здійснюватись громадськими об’єднаннями радіоаматорів та окремими радіоаматорами, яким офіційно буде надано повноваження громадського контролера.

14.3. Користувачі (керівники) АРС повинні забезпечувати представникам Центру “Укрчастотнагляд”, регіональних підрозділів ДІЕ вільний доступ до документації, апаратури та споруд АРС для здійснення функції контролю.

14.4. Результати контролю фіксуються письмово (актом) з обов’язковим засвідченням (підписом) користувача (керівника) АРС про ознайомлення з результатами контролю.

 

 


 

 
return_links(); ?>