This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
return_links($CountVizibleLinks,$Block_options); } ?>

 

 

 
 

 

 
 


ПРОСИМО ВИБАЧИТИ - САЙТ В НАПОВНЕННІ
 

 


СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА"

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України № 1429348
від 12. 02. 2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами радіоаматорів
та радіоспортсменів Чернігівської обл.
Протокол № 1 від 20 січня 2015 р.

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА


м. Чернігів, 2015 р.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА (далі Організація) є добровільним громадським об'єднанням, засновниками та членами якого є фізичні особи, яка об'єднує за спільними інтересами радіоаматорів, зацікавлених в галузі радіо.
1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України Про громадські об'єднання, інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, а також положень власного Статуту.
1.3. Організація є юридичною особою приватного права та є непідприємницьким, некомерційним товариством, основною метою якого не є отримання прибутку.
1.4. Організації діє на принципах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.5. Організація має власну печатку, штампи, емблему та інші атрибути, в якості засобу інформації має свій офіційній веб-сайт в мережі Інтернет. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
1.6. Організація, може мати поточні та інші рахунки в установах банку та має право від свого імені укладати договори, бути позивачем та відповідачем в судах, адміністративних судах, господарському та третейському судах.

РОЗДІЛ ІІ. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

1.1. Повне найменування Організації українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА.
1.2. Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО ЧОРС.

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація є громадською організацією радіоаматорської, радіотехнічної, аматорського радіозвязку та радіоспортивної спрямованості.
3.2. Основною метою діяльності Організації є добровільне обєднання фізичних осіб громадян України задля задоволення та захисту їх спільних інтересів у сфері радіоаматорства, аматорського радіозвязку та аматорського радіоспорту.
3.2.1. Сприяння розвитку радіоаматорства та радіоспорту серед учнів загальноосвітніх шкіл, молоді та студентів.
3.3. Організація ставить перед собою наступні завдання:
залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності радіоаматорів-спортсменів;
всебічному розвитку аматорського радіоспорту;
участі у розробленні та впровадженні програм розвитку радіоспорту;
організації спортивних, організаційних та інших практичних і теоретичних заходів серед членів ЛРУ, інших українських і закордонних радіоаматорів;
участі у підготовці професійних спортивно-технічних кадрів, включаючи суддів з радіоспорту;
робота кваліфікаційно-технічних комісій з метою визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та технічного стану аматорських радіостанцій;
організація обміну картками-квитанціями (далі QSL-картками), що підтверджують проведення аматорських радіозвязків;

організація аварійного аматорського радіозвязку в інтересах державних органів влади у надзвичайних ситуаціях відповідно до нормативно-правових актів України.
всебічне сприяння розвитку радіоаматорства, технічної творчості, аматорського радіозвязку та радіоспорту, створення організаційних та правових умов для залучення до радіоаматорства і радіоспорту широких верств населення.
3.4. Напрямами діяльності Організації є:
3.4.1. Забезпечення і надання правової підтримки членам Організації, як субєктам Служби аматорського радіозвязку України, при взаємодії з контролюючими органами, з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозвязку, використання радіочастотного ресурсу, усунення радіоперешкод, розміщення і встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації електронного обладнання тощо.
3.4.2. Участь у роботі консультативних та дорадчих органів щодо розробки нормативно-правових актів, які стосуються сфери радіозвязку, радіоаматорської і спортивної діяльності, їх регламентування, планів використання радіочастотного ресурсу, встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування на технічних спорудах і житлових будинках, ділянках місцевості, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання.
3.4.3. Пропаганда радіоаматорства, аматорського радіозвязку і радіоспорту, як чинників здорового і активного способу життя і реалізації творчих здібностей, формування в позитивного відношення до радіоаматорів, підвищення їх значимості в суспільстві.
3.4.4. Підтримка та надання допомоги у створенні та роботі колективних аматорських радіостанцій при школах та інших учбових закладах, різноманітних радіоаматорських обєднань, діяльність яких спрямована на розвиток технічної творчості дітей та молоді у сфері радіоаматорства, аматорського радіозвязку та радіоспорту.
3.4.5. Підтримка правових, соціальних, організаційних та інших потреб членів ЧОРС похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.
3.4.6. Вивчення, дослідження та впровадження в радіоаматорську діяльність новітніх світових технологій, частот і видів радіозвязку.
3.4.7. Організаційно-інформаційна підтримка, сприяння в проведенні та участі в національних і міжнародних змагань з аматорських видів радіоспорту, днів активності, експедицій, польових днів, фестивалів, конкурсів, ярмарок тощо, спрямованих на популяризацію радіоаматорства, аматорського радіозвязку та радіоспорту.
3.4.8. Підтримка правових, матеріальних, соціальних, організаційних та інших потреб радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.
3.4.9. Здійснення інших напрямів, що не суперечать законодавству України.
3.5. Для реалізації своєї мети та напрямів діяльності Організація:
вільно поширювати інформацію про свою діяльність і пропагувати свою мету;
укладати з іншими громадськими обєднаннями угоди про співробітництво та взаємодопомогу;
звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозиціями, заявами, скаргами з метою захисту інтересів і діяльності членів Організації та інших радіоаматорів;
проводити загальні та поточні збори членів Організації, консультації, змагання, "круглі столи", виїзні заходи тощо;
допомагати членам Організації, які відносяться до соціально незахищеним категоріям та з обмеженими фізичними можливостями;
представляти і захищати законні інтереси Організації та його членів у державних органах влади;
відзначати та нагороджувати призерів і переможців різноманітних радіоаматорських змагань, інших спортивних і технічних заходів, авторів нових технічних розробок, переможців радіотехнічних виставок тощо;

РОЗДІЛ IV ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕНЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА
ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які досягли 14 років та визнають цей Статут.
Членство підтверджується записом у внутрішньому обліку бази даних Організації та членським квитком (посвідченням) Організації.
4.2. Членство в Організації набувається за особистою письмовою заявою встановленого зразку.
Прийом до членів Організації фізичних осіб, які не досягли 18 років, провадиться за заявою одного з їх батьків або опікунів.
Рішення про набуття членства в Організації приймається уповноваженим керівним органом за поданням керівника Організації.
4.3. Рішення про набуття членства в Організації приймається не пізніше одного місяця с часу надходження до керівника Організації заяви та інших документів про вступ.
Членство в Організації настає від дати прийняття рішення про прийом особи в члени, сплати щорічного членського внеску та внесення відповідного запису у внутрішній облік членів Організації.
4.4. Члени Організації, крім пільгових категорій, сплачують щорічний членський внесок, розмір котрого визначається Загальними зборами Організації.
4.5. Підставами для припинення членства в Організації є:
4.5.1. Добровільний вихід з членства в Організації.
4.5.2. Несплата щорічного членського внеску без поважних причин терміном понад шість місяців, починаючи з дати остаточного граничного терміну про сплату.
4.5.3. Невиконання вимог цього Статуту та рішень керівних органів Організації, які не суперечать вимогам законодавства та цьому Статуту.
4.5.4. Перешкоджання проведенню Загальних зборів чи голосуванню або фальсифікації при проведенні виборів, що призвело до навмисного спотворення результатів голосування.
4.5.5. Заподіяння майнової шкоди Організації, що завдана рішеннями, діяльністю або бездіяльністю керівників органів управління Організації та членами Організації.
4.6. Члени Організації автоматично втрачають членство у разі:
4.6.1. Добровільного виходу з членства в Організації.
4.6.2. Вступу в законну силу рішення суду про заборону діяльності Організації.
4.6.3. У разі смерті члена Організації.
4.7. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється за особистою письмовою заявою фізичної особи на імя Голови Ради
Членство в Організації припиняється з дати подання заяви про добровільне припинення такого членства.
4.8. Порядок припинення членства в Організації за невиконання пунктів 4.5.2-4.5.5 цього Статуту здійснюється за наступною процедурою:
4.8.1. Рішення про припинення членства в Органiзацiї приймається Радою Органiзацiї за поданням Голови Органiзацiї під час чергового засідання.
4.8.2. Член Органiзацiї за 30 днів до розгляду питання щодо припинення його членства письмово попереджається Головою Ради або уповноваженою ним особою про суть порушення, із зазначенням пунктів цього Статуту, які не виконувалися особою, та повідомляє про дату, час, місце та спосіб (в разі засідання за допомогою засобів звязку) проведення засідання Ради Організації з розгляду питання про припинення його членства.
4.8.3. Після прийняття рішення про припинення членства в Організації, витяг з протоколу засідання з прийнятим рішенням протягом 10 днів направляється на адресу цієї особи та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Організації.

4.9. Порядок припинення членства в Організації за заподіяну майнову або грошову шкоду Організації здійснюється за процедурою, що визначена у п. 4.8 цього Статуту з урахуванням, що заподіяна шкода повинна бути відшкодована особою, котра її завдала, відповідно до законодавства.
4.10. Припинення особою повноважень в Раді Організації або Ревізійній комісії Організації за вчинки, що визначені у пунктах 4.5.2-4.6.5 цього Статуту, здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації та має наслідком припинення перебування особи на посаді в Організації.
4.11. Рішення про припинення членства в Організації може бути оскаржене зацікавленою особою на протязі 10 діб з моменту отримання витягу з протоколу засідання Ради Організації шляхом подачі мотивованої скарги до Загальних зборів Організації.
До часу розгляду та прийняття рішення за скаргою заявника Загальними зборами Організації, членство в Організації цієї особи не припиняється.
4.12. В разі припинення членства, сплачені в Організації фізичною особою щорічні та інші грошові внески не повертаються.
Повторний вступ до Організації здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з моменту прийняття рішення про припинення членства.
4.13. Всі члени Організації мають рівні права та обовязки.
4.14. Члени Організації мають право:
4.14.1. Обирати та бути обраними до Ради Організації і Ревізійної комісії Організації за наявності їх особистої згоди та голосувати за всіма іншими питаннями, що винесені на розгляд зборів Організації.
4.14.2. Брати участь в діяльності Організації відповідно до своїх інтересів та обєднуватися для цього в секції, групи тощо.
4.14.3. Вносити пропозиції, звернення, заяви щодо діяльності Організації, складу та діяльності її керівних органів, змін та доповнень до цього Статуту та інших документів Організації.
4.14.4. Отримувати будь яку інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних.
4.14.5. Брати участь в роботі Загальних зборів Організації та здійснювати особисте голосування під час прийняття рішень.
4.14.6. Використовувати символіку Організації.
4.14.7. Вносити благодійні, цільові, додаткові або добровільні внески для забезпечення виконання окремих програм Організації та підтримки соціально вразливої категорії радіоаматорів.
4.14.8. Брати особисту участь в засіданнях Ради Організації під час розгляду питань відносно своєї діяльності, в тому числі з використанням засобів фіксації інформації.
4.14.9. Отримувати необхідну правову, консультаційну та іншу підтримку, що надається Організації, у сфері радіоаматорства, аматорського радіозвязку та радіоспорту, захисту прав радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.
4.15. Члени Організації зобовязані:
4.15.1. Дотримуватися вимог цього Статуту та виконувати рішення керівних органів Організації, якщо вони не суперечать законодавству.
4.15.2. Брати участь в роботі Загальних зборів Організації.
4.15.3. Сприяти підтриманню авторитету, реалізації мети та напрямів діяльності Організації.
4.15.4. Додержуватись кодексу честі, загальнолюдської та радіоаматорської етики.
4.15.5. Надавати до уповноваженого керівника або керівного органу ВЛР необхідні письмового пояснення про вчинення дій щодо не дотримання вимог цього Статуту, не виконання рішень і розпоряджень керівних органів ВЛР або бездіяльності.
4.15.6. Своєчасно сплачувати щорічні членські внески в Організацію.


РОЗДІЛ V. КЕРІВНИ ОРГАНИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ,
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ

5.1. Керівними органами та керівником Організації є:
- Загальні збори Організації (далі Загальні збори);
- Рада Організації (далі Рада).
5.2. Контрольно-ревізійнім виборчим органом Організації є Ревізійна комісія Організації (далі Ревізійна комісія).
5.3. Терміни повноважень Ради, Голови Ради та Ревізійної комісії складає два роки.
5.4. Повноваження Голови Ради, Ради, Ревізійної комісії починаються з часу їх обрання на Загальних зборах та закінчуються з часу обрання на наступних Загальних зборах зазначених нових членів керівних органів організації.
5.5. Повноваження, порядок формування Загальних зборів
5.5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.
5.5.2. В роботі Загальних зборів та голосуванні мають право приймати всі члени Організації. Допускається голосування на Загальних зборах за дорученням відсутнього члена Організації. Доручення завіряється Головою Ради або двома членами Організації.
5.5.3. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Регламентом. Регламент встановлюється попередніми Загальними зборами.
До виключних повноважень Загальних зборів належить:
розгляд та затвердження змін і доповнень до Статуту;
визначення напрямів діяльності Організації з питань розвитку радіоаматорства, аматорського радіозвязку та радіоспорту;
затвердження Плану основних заходів Організації та кошторис Організації на відповідний період;
розгляд та прийняття рішень щодо зразків печатки, членського квитка (посвідчення), штампів, вимпелів, та емблеми Організації;
розгляд та прийняття рішень щодо звітів Ревізійної комісії;
розгляд та прийняття рішень щодо загального звіту Голови Ради та членів Ради;
вибори або перевибори Голови Ради, Ради та членів Ревізійної комісії, відповідального за роботу QSL- бюро та скарбника (бухгалтера);
розгляд та прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень Голови Ради, членів Ревізійної комісії;
розгляд та прийняття рішень щодо розміру, терміну та форми сплати щорічних членських внесків до Організації;
розгляд та прийняття рішень щодо діяльності Організації за пропозиціями, що надійшли від членів Організації до порядку денного Загальних зборів;
розгляд та прийняття рішень щодо форм взаємовідносин з іншими громадськими обєднаннями;
розгляд та прийняття рішень щодо припинення діяльності Організації шляхом його саморозпуску або реорганізації;
5.6. Повноваження, порядок формування Ради Організації
5.6.1. У період між Загальними зборами діяльність Організації здійснює та координує Рада Організації та зі свого складу обирає заступника Голови Ради.
5.6.2. До складу Ради за посадами входять Голова Ради, відповідальний за роботу QSL- бюро, скарбник (бухгалтер), секретар та 3-5 членів Організації.
5.6.3. До повноважень Ради Організації належить:
подання на розгляд Загальних зборів проектів змін до цього Статуту;
поточна організаційна і правова діяльність; прийняття рішень з будь яких питань, крім питань, які відносяться до виключних повноважень Загальних зборів.
розробка Плану основних заходів Організації та Бюджету Організації на відповідний період;
ухвалення рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;
визначення місця, дати та розробка проекту порядку денного проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
затвердження інструкцій та положень щодо організації загальної діяльності Організації;
розгляд заяви та прийняття рішень про прийом в члени Організації;
розгляд матеріалів та прийняття рішень про припинення членства в Організації;
розгляд скарг та звернень, що надійшли до Ради;
мотивоване скасування рішень та доручень Голови Ради;
здійснення контролю своєчасності сплати щорічних членських внесків
технічне забезпечення проведення Загальних зборів;
інформування членів Організації про діяльність Ради та Голови Ради Організації;
вирішення інших питань поточної оперативно-господарської діяльності Організації відповідно до вимог цього Статуту.
5.7. Повноваження, порядок обрання Голови Ради Організації
5.7.1. Голова Ради є уповноваженою посадовою особою Організації, яка представляє Організацію у правовідносинах з державою, юридичними і фізичними особами, та вчиняє дії від імені Організації без додаткових консультацій і уповноважень за виключенням важливих питань, що впливають на стратегічну діяльність Організації і взаємовідношення з іншими установами та організаціями.
5.7.2. Голова Ради Організації має наступні повноваження:
здійснює загальне керівництво діяльністю Організації, забезпечує незалежність Організації, є гарантом прав і свобод її членів, дотримання цього Статуту та законодавства;
укладає від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом або рішеннями Загальних зборів, видає довіреності;
відкриває та закриває розрахункові рахунки в банкових установах;
надає пропозиції Раді Організації про дату скликання чергових та позачергових Загальних зборів;
затверджує акти та інші документи Організації;
організовує і спрямовує діяльність Ради Організації, скликає та головує на засіданнях;
розглядає та підписує протоколи засідання Ради Організації;
здійснює методичне супроводження та надає допомогу у роботі відповідального за роботу QSL- бюро та скарбника (бухгалтера);
забезпечує роботу Ревізійної комісії;
забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;
видає розпорядження та інші документи і організує контроль їх виконання;
укладає договори про матеріальну відповідальність за збереження коштів і майна з скарбником та іншими членами Організації;
контролює і забезпечує прозорість, відкритість та публічність в роботі всіх керівних органів Організації;
доручає членам Організації представляти інтереси Організації в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, з метою вирішення питань статутної діяльності Організації;
готує та доповідає Загальним зборам звіт про роботу Ради Організації за відповідний період діяльності;
розглядає заяви, скарги та пропозиції від радіоаматорів, приймає за ними відповідні рішення, надає відповіді і розяснення, виносить питання на загальний розгляд;
приймає рішення з інших поточних питань діяльності Організації.
5.7.3. Порядок обрання Голови Ради:
Головою Ради може бути обрана будь-яка дієздатна фізична особа, яка є
громадянином України та перебуває членом Організації не менше двох років. Голова Ради підзвітний Загальними зборам;

вибори Голови Ради здійснюються членами Організації відкритим голосуванням;
Голова Ради обирається на Загальних зборах більшістю голосів членів Організації, зареєстрованих на Загальних зборах;
5.8. Повноваження, порядок обрання заступника Голови Ради Організації
5.8.1. Заступник Голови Ради Організації обирається на першому засіданні Ради Організації після її обрання.
5.8.2. Заступник Голови Ради Організації веде облік членів Організації, відповідає за розміщення актуальної інформації про діяльність Організації на офіційному веб-сайті Організації. За рішенням Голови Ради заступник Голови Ради може виконувати додаткові функції і доручення.
5.8.3. За відсутності Голови Ради його обовязки виконує заступник Голови Ради.

РОЗДІЛ VІ. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Ради) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет звязку з використанням аудіовізуальних компютерних програм он-лайн конференцій, у письмової формі. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Ради) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання обовязково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет-звязку у протоколі обовязково фіксується за допомогою якої компютерної програми відбувалось засідання.
6.2. Періодичність проведення чергових Загальних зборів
6.2.1. Чергові Загальні збори проводиться щороку, не пізніше 20 грудня звітного року.
6.2.2. Дату, місце проведення, порядок денний, спосіб зібрання та голосування на чергових Загальних зборів встановлює Рада Організації за два місяця до її проведення.
6.2.3. Рішення Ради Організації про скликання чергових Загальних зборів в три денний термін розміщується на офіційному веб-сайті Організації та оголошується на черговому круглому столі, що являється офіційним запрошенням для прийняття участі членів Організації у зазначеному заході.
6.2.4. Проект порядку денного чергових Загальних зборів на офіційному веб-сайті Організації розміщується для обговорення та внесення пропозицій за півтора місяця до її початку, а остаточний порядок денний та проекти рішень по ньому за 15 діб до її початку.
6.2.5. Член Організації, який бажає включити питання в порядок денний чергових Загальних зборів, повинен надіслати до Ради Організації в письмовій формі свої пропозиції не пізніше ніж за місяць до дати їх проведення, а та позачергової за 15 днів.
6.2.6. На чергових Загальних зборів головує особа, що обрана з числа членів Організації більшістю голосів від числа присутніх, секретарем являється заступник Голови Ради. Підписаний протокол розміщується на офіційному веб-сайті Організації не пізніше 30 днів після закінчення Загальних зборів.
6.3. Порядок скликання та проведення позачергових Загальних зборів
6.3.1. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Ради Організації або за письмовою вимогою 20 відсотків членів Організації.
6.3.2. Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом одного місяця з часу прийняття рішення або отримання Радою письмової вимоги членів Організації з підписними листами.
6.3.3. Члени Організації, як ініціативна група, у випадку невиконання Радою Організації відповідної письмової вимоги про проведення позачергових Загальних зборів,самостійно повідомляють членів Організації про час і місце їх проведення та порядок денний.
6.3.4. Проект порядку денного та проекти рішень по ньому позачергових Загальних зборів готує Рада або ініціативна група, які не пізніше 20 днів до їх проведення, розміщують його на офіційному веб-сайті Організації або інших засобах інформації, що вважається офіційним запрошенням для участі в позачергових Загальних зборів.
6.3.5. В разі винесення питання про переобрання Голови Ради та інших органів управління не пізніше ніж за 10 днів до проведення позачергових Загальних зборів члени Організації направляють Раді Організації або ініціативної групі письмові пропозиції про висунення кандидатур на обрання.
6.4. Прийняття рішень Загальними зборами
6.4.1. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі зареєстрована більшість членів Організації від загальної чисельності членів Організації, що стоять на обліку.
6.4.2. Пропозиції щодо змін Статуту Організації, питання про припинення діяльності шляхом саморозпуску або реорганізації приймаються, якщо за них проголосувало 3/4 зареєстрованих на Загальних зборах членів Організації.
6.4.3. Рішення за іншими питаннями, що винесені на Загальні збори, крім вказаних у п. 6.4.2. цього Статуту приймається простою більшістю голосів від зареєстрованих на Загальних зборах членів Організації.
6.4.4. Порядок реєстрації членів Організації на Загальних зборах і порядок голосування членів Організації, підрахунку голосів, оголошення результатів голосування визначається Радою Організації або ініціативною групою під час підготовки та оголошення проекту порядку денного.
6.4.5. Загальні збори мають право скасувати рішення Ради Організації, Голови Ради.
6.4.6. Рішення Загальних зборів можуть бути скасовані самими Загальними зборами або в установленому законодавством порядку судом.
6.5. Порядок скликання та проведення Ради Організації та прийняття рішень
6.5.1. Чергове засідання Ради Організації скликається не рідше одного разу в місяць, позачергове за рішенням Голови Ради Організації, або за вимогою 1/3 членів Ради Організації.
6.5.2. Рішення про час, спосіб (очно або дистанційно з використанням засобів звязку) та місце проведення засідання приймається Головою Ради за 5 днів до початку засідання.
6.5.3. Проект порядку денного засідання Ради Організації пропонує Голова Ради та оголошує його за 5 днів до початку засідання.
6.5.4. Засідання Ради Організації вважається повноважним за наявності не менше половини її членів.
6.5.5. Рішення Ради Організації приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих на засіданні членів Ради.
6.5.6. Голосування дозволяється з використанням засобів звязку
6.5.7. Рішення Ради Організації можуть бути скасовані Загальними зборами або самою Радою Організації.

РОЗДІЛ VІI. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ

7.1. Для здійснення контролю за діяльністю та звітуванням в Організації План основних заходів на рік розміщуються на офіційному веб-сайті Організації.
7.2. На письмові запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань всі Рада Організації та Голова Ради зобовязані у 15 денний терміни надавати відповіді письмово або, за домовленістю з ініціатором, електронною поштою.

7.3. Голова Ради, Рада Організації звітують перед членами Організації про свою діяльність за звітній період між черговими Загальними зборами та за поточний рік.
7.4. Звіти про діяльності в цілому Організації та його керівних органів, звіт про діяльність Ревiзiйної комісії та результати перевірок підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Організації за 20 днів до дати проведення Загальних зборів та Ради Організації.

РОЗДІЛ VIIІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗЛЯДУ СКАРГ

8.1. Дії чи бездіяльність Ради Організації або окремих його членів, можуть бути оскаржені шляхом письмового звернення (скарги) до Голови Ради, Ревізійної комісії, Загальних зборів.
8.2. Оскарження дій чи бездіяльності з боку Голови Ради, Ради Організації, Ревізійної комісії, Загальних зборів здійснюється шляхом подання письмової скарги:
8.2.1. На дії чи бездіяльність Голови Ради або Ради Організації первинна скарга подається до Ревізійної комісії, яка зобов'язана розглянути скаргу на протязі 15 днів, з обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також за участю Голови Ради. В разі відхилення скарги Ревізійною комісією, повторна скарга подається Голові Ради для обовязкового розгляду на черговому засіданні Загальних зборів.
8.2.2. На дії чи бездіяльність Ревізійної комісії первинна скарга подається Голові Ради для обовязкового розгляду на черговому (позачерговому) засіданні Загальних зборів.
8.2.3. Рішення Загальних зборів, що порушують вимоги законодавства, цього Статуту, тощо, оскаржуються в суді протягом трьох місяців з дати його прийняття.
8.3. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, може бути підставою для їх скликання. Підставою для скликання позачергових Загальних зборів за скаргою є обставини, що можуть привести до припинення діяльності Організації.
8.4. Голова Ради та заступник Голови Ради організують особистий прийом громадян із зазначенням місця, дат та часу прийому. Допускається проведення особистого прийму громадян з використанням засобів звязку та через офіційний веб-сайт Організації.
8.5. Забороняється направляти скарги для розгляду до тих органів або тим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
8.6. Оскарження рішень за спортивними змаганнями (дії або бездіяльність), що проводиться Організацією, здійснюється подачею скарги (апеляції) до суддівської колегії змагань, а в разі її незадоволення до Ради Організації, які зобовязані на протязі 15 діб розглянути скаргу, організувати перевірку та надати мотивовану відповідь заявнику. Рішення Ради Організації стосовно скаржника (апелянта) про результати змагань з радіоспорту є остаточним і не підлягають подальшому розгляду в Організації.

РОЗДІЛ ІX. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ І МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Право власності Організації реалізовують Загальні збори в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.
9.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами Організації або Державою, набуте від членських та інших цільових внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
9.3. Кошти Організації формуються за рахунок членських внесків, цільових, благодійних та добровільних внесків організацій та громадян, інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

9.4 Члени Організації сплачують щорічний членській внесок до 10 листопада поточного року. Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди першої та другої груп, учасників бойових дій АТО та особи віком до 18 років від сплати щорічного членського грошового внеску звільняються.
9.5. Кошти та майно Організації використовуються відповідно до законодавства на реалізацію мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом за кошторисом, який затверджується Загальними зборами та не можуть бути предметом застави.
9.6. Бюджет Організації на наступний рік схвалюється не пізніше 20 грудня поточного року з урахуванням поданих пропозицій. Не пізніше як за місяць до дати затвердження, Рада Організації формують проект кошторису та оприлюднюють на офіційному веб-сайті Організації для обговорення та внесення пропозицій.
9.7. Кошти та майно (активи) Організації не підлягають розподілу між членами Організації і не можуть використовуватися для вигоди будь-якої окремої фізичної особи члена Організації.
9.8. Кошти та майно Організації, в тому числі у випадках його ліквідації, використовується на благодійні цілі або передається правонаступнику, або, за рішенням суду, спрямовується в дохід держави.

РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

10.1. Ревізійна комісія є самостійним контролюючим органом, якій підзвітній та підконтрольний Загальним зборами. Метою діяльності Ревізійної комісії є здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, контролю за дотриманням законодавства, статутних повноважень та попередження їх порушень.
10.2. Члени Ревізійної комісії обираються на Загальних зборах в кількості трьох - пяти осіб за пропозиціями членів Організації. Склад Ревiзiйної комісії визначається рейтинговим голосуванням. Голова Ревізійної комісії обираються на першому у цьому складі засіданні Ревізійної комісії простою більшістю голосів.
10.3. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути обраний Голова Ради або члени Ради.
10.4. Ревізійна комісія зобовязана повідомляти Загальні збори, Раду Організації та членів Організації про всі виявлені у ході перевірок недоліки та вносити на розгляд відповідним керівним органам питання про усунення.
10.5. Ревізійна комісія має повноваження щодо здійснення контролю за:
дотриманням вимог цього Статуту;
виконанням керівними органами Організації всіх рівнів і посадовими особами законодавства, рішень, програм та планів, що схвалені Загальними зборами;
додержанням порядку, своєчасної сплати та обліку щорічних членських внесків;
виконанням бюджету Організації, правильністю витрачання коштів, використання майна, що знаходяться на балансі Організації;
виконанням рішень з усунення недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
своєчасністю розгляду посадовими особами Організації звернень, заяв і скарг.
10.6. Ревізійна комісія здійснює свою роботу за Планом роботи на рік, якій оприлюднюється на веб-сайті Організації. У разі потреби членами Ревізійної комісії можуть здійснюватися позапланові перевірки діяльності окремих напрямів діяльності Організації.
10.7. Ревізійна комісія зобовязана складати висновок (акт) про фінансову діяльність Організації до початку Загальних зборів та оприлюднити його на офіційному веб-сайті за 15 днів до її початку. Розгляд висновку (акту) Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами до розгляду звіту Голови Ради за певний період діяльності Організації.
10.8. На вимогу Ревізійної комісії посадови особи та члени Організації зобовязані надати необхідні матеріали та особисті пояснення.


10.9. Рішення Ревізійної комісії на своїх засіданнях приймається простою більшістю голосів. Рішення Ревізійної комісії є обов'язковими для розгляду та прийняття рішень Радою Організації та Головою Ради..
10.10. В разі виявлення суттєвих порушень у фінансово-господарській діяльності Організації Ревiзiйна комісія має право вимагати скликання позачергового засідання Ради Організації, а в разі виявлення істотних порушень у фінансово-господарській діяльності Організації або виникнення загрози суттєвим інтересам Організації Ревiзiйна комісія має право за одноголосним рішенням вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
10.11. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у роботі загальних зборів Організації з правом вирішального голосу, а в засіданнях Ради Організації з правом дорадчого голосу.

РОЗДІЛ ХІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Організації без права юридичної особи.
11.2. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом та Положенням про відокремлений підрозділи, яке затверджується Радою Організації.
11.3. Члени відокремленого підрозділу користуються всіма правами, якими наділені члени Організації та виконують мету, напрями діяльності та обовязки, що вимагаються цим Статутом.
11.4. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або Загальних зборів Організації.
11.5. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

РОЗДІЛ XІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються на Загальних зборах.
12.2. Для розробки проекту змін до Статуту рішенням Ради Організації створюється робоча група. Протягом визначеного терміну робоча група отримує та опрацьовує пропозиції членів Організації та надає на розгляд Раді Організації, яка схвалює або відхиляє його для розгляду на Загальних зборах.
12.3. Схвалений Радою Організації проект змін до Статуту, не пізніше як за місяць до його розгляду на загальних зборах, оприлюднюється на веб-сайті Організації.
12.4. Подальша реєстрація прийнятих Загальними зборами змін до Статуту проводиться відповідно до вимог законодавства.
12.5. Зміни до Статуту набирають чинність з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

РОЗДІЛ XІIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Діяльність Організації припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску);
13.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його майна і коштів приймаються Загальними зборами Організації, якщо за них проголосували не менше 3/4 делегатів, присутніх на Загальних зборах Організації;13.3. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, Загальні збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними зборами Організації.
13.4. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
13.5. За рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу
3.6. Припинення внутрішньо-організаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада та Голова Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації). 

 
 

Copyright 2006-2015 UZ1RR-UZ9RR WEB Studio| All rights reserved

return_links(); ?>
return_links(); ?>